آسانسور کششی

گیرلس دو به یک تهران با درب اتومات سلکوم

کششی یک به یک با موتور تاپ گرز در رامسر

یک به یک با درب روانکار موتلقو

گیرلس روملس دوبه یک موتور EMF در چابکسر

گیرلس دوبه یک با موتور ویتور آلمان در تهران

کششی موتور تورو در تنکابن

چاه آسانسور کششی در عباس آباد

آهنکشی در رامسر

تابلو آسانسور پار مدل ترون با درایو جفران

پلیت گذاری طبق نقشه قبل از اجرای اهنکشی آسانسور

پوشش روی ریلها بعداز اجرا برای جلوگیری از صدمه دیدن ریل

آسانسور یک به یک با موتور الکمپ

چاله آسانسور موتلقو

مرحله اجرای مکانیک توسط پرسنل مجرب

رنگ زدن آهن آلات برای جلوگیری از زنگ زدگی

موتور آسانسور ویتور آلمان

طراحی و ساخت پایه موتور محکم

طراحی و ساخت پایه موتور محکم

موتور آسانسور ویتور آلمان