ریل,شاقول,آسانسور,براکت,ساعت ریل

ریلهای آسانسور و راهنمای نصب آن

ریلهای آسانسور و راهنمای نصب آن

صاف بودن ريلهاي راهنما     (GUID  RAIL  STRAIGHTNESS  )

 ريلهاي راهنما از مهمترين اجزاء آسانسور مي باشند و بنابراين مي بايستي عاري از هر گو نه نقص فني بوده و بمنظور اينكه حركت كابين آسانسور به آرامي و بدون لرزش صورت گيرد،ريلهاي راهنما را با دقت هر چه تمامتر مي بايست نصب نمود.

جدول زير نشان دهنده حداكثر انحراف مجاز بر ميليمتر ريلهاي راهنما در مسير طولي در زماني كه سرعت اسمي(Nominal  Speeds)بكار ميرود، ميباشد. هنگام كه حداكثر دقت در نصب ريلها مورد نظر و نياز باشد  ، استفاده از ارقام داخل  پارانتزها درجدول ضرورت دارد (اين مطلب مي بايست در اسناد آسانسور ثبت شده باشد) .

انحرافات بوسيله يك خط كش فولادي مدرج حداكثر يك متري محاسبه ميشوند.

دو شيوه اي كه در پائين ذكر شده،مثال هايي هستند كه چگو نگي دنبال كردن يك نقطه انحراف را نشان مي دهند.در هر دو مثال اينگونه تصور شده كه سرعت آسانسور5/2 متر بر ثانيه است كه حداكثر انحراف در مسير ريلهاي راهنماي كابين آسانسور در اين سرعت را 4/0 ميليمتر درهر متر مجاز مي داند .

مثال1 )اگر فاصله محاسبه شدهA ،75/0 متر باشد بنابراين حداكثر انحراف نمي بايست بيش از مقدارXtn در فرمول زيرين باشد:

 

 پمثال2 )اگر فاصله محاسبه شدهA ،3/0 متر باشد، بنابراين حداكثر انحراف نمي بايست بيش از مقدارXtnدر فرمول زيرين باشد:(توجه به اضافه كردن عدد ثابت 4 )

 

توجه  :  اگرصدمه اي در هنگام حمل و نقل صورت نگر فته باشد، امكان اينكه انحرافات بيش از حد مجاز به جزء در محل اتصال ريلها و يا انتهاي آنها،صورت گرفته باشد بسيار كم است.

 جابجايي  (  HANDLING  )

– در هنگام جابجايي و تخليه دسته هاي چند تايي ريلهاي راهنما آنها را با فاصله از زمين رها نكنيد و سعي شود از جر ثقيل و يا ليفتراك استفاده نماييد.

– اگر قرار است كه ريلهاي راهنما براي مدتي در هواي آزاد نگهداري شوند،دقت نماييد كه در معرض رطوبت نباشند و در مسير رفت و آمد وسايط نقليه قرار نگيرند.

– ريلهاي راهنما را با فاصله از سطح زمين بر روي پايه هايي قرار دهيد تا با زمين تماس نداشته باشند.

– وسايلي كه سنگين تر از ريلها ميباشند نمي بايست بر روي ريلها قرار بگيرند.

– نگهداري ريلهاي راهنما در هواي آزاد نمي بايست طولاني باشد.سعي نشود كه فاصله زمان نگهداري آنها در هواي آزاد تا بكارگيريشان كوتاه باشد.

 

بازرسي  ( INSPECTION )

– تيغه ريلها را كه سطح تماس ريل با كفشك هاي كابين و وزنه هستند ، با دقت از هرگونه مواد خارجي پاك كنيد ( بشوييد ) . به همين ترتيب ، انتهاي ريلها و سطح عقبي ماشين كاري شده آنها را از هر گونه چربي و مواد لغزنده پاك كنيد .

– ريلهاي راهنما را با چشم غير مسلح بازرسي نماييد تا از عدم هر گونه صدمه احتمالي در هنگام حمل و نقل و يا ديگر علتها مطمئن شويد.

 

– براي بر طر ف كردن بر جستگيهاي كه در اثر ضربات ايجاد شده اند از يك سوهان ظريف استفاده نماييد.ميزان طول محل آسيب ديده(L. mea sure)نمي بايستي بيش از 4 تا5 ميليمتر باشد.قسمت صدمه ديده را بررسي كنيد و امكان رفع آن را با جوشكاري و يا پر كردن ارزيابي نماييد.ريل تعمير شده را در هنگام نصب در نزديكترين محل به پايان مسير آسانسور در بالاو پائين قرار دهيد تا از خطر قفل شدن مداوم  دنده پاراشوت (Safety  Gear )جلو گيري شود.

براي پاك كردن هر گونه زنگ آهن و يا خراش از سطح صيقلي مسير ريلها از سوهان بسيار ظريف و يا كاغذ سمباده استفاده نماييد.

 

– هميشه ريلهاي راهنمايي را كه صدمه ديده اند ، مجددأ اندازه گيري كنيد.اگر دليلي وجود دارد كه در مورد انحرافات عمودي شك كنيد و از ميزان آنها مطمئن نيستيد مي بايست در مورداستفاده از آن ريل راهنما كه ايجاد انحراف كرده است تصميم گيري نمود كه آيا بعد از اتصال ميتواند بوسيله متعلقات اضافي از آن رفع اشكال نمود و يا اينكه با ريل راهنما ي ديگري جايگزين شود.

– استفاده از ريل صدمه ديده را در انتها و يا ابتداي آسانسور به شرط آنكه اثري روي تعادل و صافي خط ريلها نداشته باشد مورد بررسي قرار دهيد ، تا زماني كه بتوان آن را با يك ريل جديد تعويض نمود.

– هيچگاه ريل راهنماي صدمه ديده را قبل از آنكه همه موارد را بررسي كنيد به كناري نيندازيد زيرا سفارش يك ريل جديد هم از نظر اقتصادي و هم از نظر زمان به صرفه نمي باشد.

 

انتهاي ريلها و پشت بندها  ( GUID RAIL ENDS  AND  FISH PLATES )

– تمامي پشت بندها و سطوح ماشين كاري شده راو همچنين اطراف سوراخهاي محل اتصال ريلهاي را از هرگونه چربي و يا گريسهاي ضد زنگ بشوئيد.-  براي بر طرف كردن لبه هاي تيز و زائد در انتهاي ريلها و يا سوراخ محل پيچها از يك سوهان ظريف استفاده نماييد.

– پشت بندها را به انتهاي ريلها متصل و با آچار دستي پيچهاي آنها را محكم نماييد.معمولا نصف پشت بندهاروي انتهاي ريلهاي نر و نصف ديگر بر روي انتهاي ريلهاي ماده قرار مي گيرند

.

قطعات چوبي براي نگهداري ريلهاي راهنما  ( RESTS  FOR GUID RAILS  )

– پس از بازرسي،ريلهاي راهنما را در نزديكي دهانه آسانسور بطور افقي بر روي قطعات چوبي قرار دهيد و يا اينكه آنها را بطور عمودي بر روي يك تكه چوب در گودال آسانسور قرار دهيد.


– اگر ريلها در معرض خطر زنگ زدگي قرار دارند آنها را با روغن رقيق ماشين روغن كاري نماييد.

لوازم ثابت نگهدارنده ريل هاي راهنما   ( GUID RAIL FIXINGS  )

-لوازم ثابت نگهدارنده ريلهاي راهنما را جاي خود قرار دهيد وآنهارا نصب كنيد.براي انجام اين كار معمولاً يك خط تراز(شاقولPlumb)كافيست،اما با دو خط تراز نتيجه صحيح تر مي باشد و با اين كار سر هم قرار گيري ونظام دادن آنها(Alignment)آسانتر صورت مي گيرد.

بالا بردن و حمل ريلهاLifting    of   Guide     Rail )   )

– ريلهارا بوسيله حلقه مخصوصيShackle))كه از ميان يكي از سوراخهاي انتهاي ريلها و يا پشت بندهامي توان گذراند( قلاب قرقره )  به بالا حمل كنيد.

– از استفاده  از قلاب  باز و بدون ضامن جرثقيل خودداري نماييد و به هيچ وجه از قلاب هايي كه ازميل گرد ، سيم هاي بكسل  و امثال آن ساخته شده است، استفاده ننماييد.

 

 

 

اجزاء قرار گرفته شده در زير ريل راهنما   ( COMPONENTS POSITIONED BELOW GUID RAILS )

– براي شناسايي نوع ريل راهنما در گودال آسانسور به ليست مواد material  list)) در نقشه ها رجوع كنيد و بررسي كنيد كه قبل از نصب اولين ريل راهنما ، آيا بهتر است روغندان يا پايه ريل و يا پايه اتصال ضربه گير ها نصب شود ، يا خير .

 

نظام دادن ريلهاي راهنماGuide  Rail   Alignment))

بعد از نصب هر قطعه ريل راهنما مي بايستي مجددأ  آن را بوسيله الحاقات Extensions)  ) و لوازم ثابت نگهدارنده Fixings) ) اًتنظيم نماييد . اين كار را از پايين چاهك  به بالا انجام دهيد و از ابزاري استفاده نماييد كه شما را قادر مي سازد كه نظام بندي و تنظيم ريلهاي راهنما را در هر دو طرف مسير بطور همزمان انجام دهيد. بدينگونه،  از اينكه هر دو خط ريل به طور كاملاً موازي نصب مي شوند ، اطمينان حاصل مي گردد.

 

 

اتصال ريل هاي راهنماGuide  Rail  Joint)  )

– از نبودن هيچگونه شكافي در بين لبه هاي ريلها در هنگام اتصال به يكديگر اطمينان حاصل نماييد.

– قبل از آنكه پيچهاي پشت بند را براي آخرين بار سفت نماييد با چكش چندين باربرلبه كناري ريل راهنما ضربه  وارد كنيد تا آنكه اتصالات بدون هيچگونه فشار يا تنشي در جاي خود قرار گيرند.

بعد از آنكه ريل هاي راهنما وصل گرديدند محل اتصالات آنها از نظر آخرين صف آرايي مي بايست مورد بررسي قرار گيرند زيرا اتصال هم سطح و يكنواخت  تيغه ريل هايي كه در كنار يكديگر قرار مي گيرند از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

اگر نتيجه اتصالات رضايت بخش نمي باشد ،لازم است كه با قرار دادن  گوه Shim) ) ما بين ريل ها و   پشت بندها آنها را هموار نماييد. اگر اصلاح صورت گرفته همچنان رضايت بخش نمي باشد ،  اتصالات در محل ناهمواري مي بايستي بوسيله آلياژ فلزي پرشودFilling) ) و بايستي سطح آن را همواره نمود.

هموار نمودن اتصالات ريلهاي راهنما بوسيله گوهShimming  Of   the  Guide   Joint )  )

محل تنظيم ابزار ثابت نگهدارنده ( براكت ها و امثال آن ) ريل هاي راهنما را در بالا و پائين محل اتصال دو ريل  قبل از هموار كردنShimming) )بررسي نماييد.كوچكترين خطا در تنظيم تغيير و دگرگوني اساسي در اتصالات پيش خواهد آورد.

-علائم پيكان در تصاوير زير نشان دهنده محل هموار سازيها و قرار گيري گوه ها را نشان مي دهند.

 

مثالهاي 1 و 2                                                                             مثالهاي 3 و 4

ريل راهنماي بالايي  شاقول نمي باشد .                                              هيچكدام از ريلها شاقول نمي باشند

 

 

پر كردن اتصالات ريل هاي راهنما    Filling   of  the  Guide   Rail   Joint))

معمولاً اتصال ناهموار نشان دهنده نقص در انتهاي ريل هاي راهنما مي باشد كه مي توان با پر كردن محل ناهمواري اين نقص را برطرف نمود. قبل از پر كردن خرابي محل اتصال بوسيله خط كش مخصوص انتهاي ريلها را اندازه گيري نماييد و فاصله بين ريلهاي راهنما را در بالا وپا ئين محل اتصال مورد بررسي قرار دهيد.

در ريلهاي متصل شده با مركزيت غلط نر و مادگي ،  ا نتهاي آنها مي بايستي با پر شدن هموار گردد  .

علت ناهمواري يك اتصال هميشه در ريل جلو آمده نمي باشد .فاصله بين دو ريل را در بالاوپائين محل اتصال بررسي نماييد.براي هموار كردن يك اتصال معمولاً طول300 تا500 ميليمتر پركردن كافي است.

 

مراحل پايانيFinal  Procedure))

– ريلهاي راهنما را با دقت از هرگونه چربي،گردوخاك و يا ذرات مواد عمليات پر كردنFiling))و غيره پاك نماييد.براي اين كار به هيچ وجه از ضايعات كتاني استفاده ننماييدو سعي شود از پارچه بدون پرز استفاده شود.

– اگر كابين آسانسور مجهز به كفشكهاي راهنماي لغزندهSliding  Guide  Shoes)) مي باشد، ريلهاي راهنما را مجدد اً روغن كاري نماييد.

– پس از پايان عمليات اتصال ، آسانسوررا چند ين بار به بالا و پايين حركت دهيد تا از حركت بي لرزش و تعادل و همچنين راحتي حركت آن اطمينان حاصل نماييد.

– هر گونه خرابي و يا اشكال را روي خط ريل راهنما دنبال كنيد و به رفع آن بكوشيد . اينكار را از بالا و پائين محل اتصال هر كدام از ابزار ثابت نگهدارنده ريل كه در بالا و پائين محل خرابي قرار دارد انجام دهيد.

 

هرگز ريلهاي راهنمايي را كه به خوبي بهم متصل نشده اند و اشكال فني دارند ، بدون تعمير رها نسازيد.

 

 

 

در قالب ريزي مداوم نيروهاي زيادي به طور يكنواخت به ابزاري كه در بتن قرار مي گيرند وارد ميشود،بنابراين مي بايستي آنها را با حداكثر استحكام ثابت نمود.

 

 

ضميمه:

حداقل سه عدد ميل راد فولادي به قطر10 ميليمتر بوسيله جوشكاري به ابزار ثابت نگهدارنده كه در بتون قرار مي گيرندConcert Insert))متصل مي شوند.بعد از اين مرحله ميله رادهاي فولادي بوسيله سيم به شبكه بيروني مسلح بسته مي شوند.

ميله تصحيح كننده  ( TRIMMER BEAM )

 

ابزار ثابت نگهدارنده راهنما  Guide    Fixing) )

دو نوع مي باشند، نوع  I و نوع  II  .نوع اولI))بوسيله يك پيچ T شكل مستقيماً به بتون بسته مي شود، نوع دوم II))پيچهايي را كه قبلاً به آن جوش شده همراه خود دارد و بو سيله پيچهاي ديگركه در بتون قبلاً جاسازي شده است به ديوار بسته خواهد شد. اينكار بوسيله رولپلاك ديگر (Expander    Bolt) و يا پيچهاي سر كج (Tie   olts)نيز صورت مي گيرد.

تحويل ابزار ثابت نگهدارنده راهنما از نوع اول (I )هميشه همراه با چهار قسمت از ابزار ثابت نگهدارنده راهنما نوع دوم (II )مي باشد زيرا يك يا چندين قطعه از نوع اول كه در بتون كار گذاشته شده معمولا‌‌‌‌ً يا در زير بتن نا پديد شده اند و يا در جاي مناسب قرار نگرفته اند.

براكتهاي ثابت نگهدارنده          (Fixing   Brackets)

سه نوع براكت ثابت نگهدارنده مختلف وجود دارد و اينكه كدام يك را ميتوان استفاده نمود بستگي به فاصله بين ريل راهنما Guide  Rail))و ديواره چاهك Shaft   Wall)) دارد.

توصيه مي شود كه از آچار ا سپا نه 30 ميليمتر براي محكم كردن مهره هاي براكتهاي ثابت نگهدارنده استفاده كنيد.ابزار مورد نياز Tools     Needed))

 

نصب و تنظيم Installation  and  Adjustment))

ابزار راهنما Guide     Fixing) )را به گونه اي به ديواره بتوني نصب نماييد كه فواصلX وY  وقتي از نقطه مركزي براكت ثابت نگهدارندهFixing    Bracket     Alignment) ) نظام داده شده ريل هدايت كننده Guide     Rail) )اندازه گيري مي شوند صحيح باشند.

موقعيت قرار گيري خط تراز يا شاقول Plumb     Line) ) بستگي به شيوه نصب ابزار راهنما دارد.ابزار راهنما را محكم بر روي ديواره بتوني سفت نماييد و سپس تنظيم و محكم بستن نهايي براكت ثابت نگهدارنده را بعد از نظام دادن ريل هاي راهنما انجام دهيد.

استفاده از واشر براي تنظيم (Washer  For  Adjustment)

اگر براكت ثابت نگهدارنده Fixing   Bracket)) به گونه اي به ديواره چاهك Shaft   Wall)  ) نصب گردد كه ديگر جاي براي يك يا هردو مهره (Nat ) وجود نداشته باشد(به پيكان در شكل توجه  كنيد.) از واشر هاي مخصوص استفاده نماييد.4 عدد واشر با ضخامت 5 ميليمتر و 10 عدد واشر با ضخامت 1 ميليمتر را با كد   01G 51731نشان مي د هيم.براي هر كدام از ابزار راهنما (Guide   Fixing ) يك بسته از اين واشرها در نظر گرفته شده است.

گيره ريل (Rail Clip   )

هنكام وصل ريل راهنما گيره هاي ريل را تا آن حد كه بتوان ريل راهنما را در جاي خود نگهداريم سفت مي كنيم . محكم بستن نهايي انجام مي شود كه نظام دادن و صف بندي ريلهاي راهنما انجام شده باشد.

1-گيرنده ريل(Rail    clip  )

2-پيچ      30×M12

3-و اشر      D14

4-واشر     D12/5

5-مهره      M/2

 

بريدن پيچها (    (Cutting      off  the  Bolts                 

بعد از تكميل نصب ،پيچهاي محكم كننده براكتها ي ثابت نگهدارنده را كه در پشت ريلهاي راهنما قرار ميگرند ،مي بايست قطع نمود.(به محل پيكان توجه كنيد.)

-ثابت نگهداشتن ريلهاي راهنما بر روي ديوار به دو شيوه متفاوت و با استفاده از سه مدل ثابت نگهداشتن كه در تصاويرI وII وIII نشان داده شده است ،انجام ميگيرد.

الف)گل ميخStud    Anchor) )

115×16    يا       115×12

ب)ابزار نگهدارنده اي كه در بتن جايگير مي شوند.Concrete     Inserts))

توجه  :   :هنگاميكه تصميم گرفته مي شود كه عمل ثابت نگهداشتن توسط ثابت نگه دارنده در بستنConcrete     Inserts)  )انجام شود، با توجه به اينكه امكان دارد يك يا چند از اين ابزار در جاي مناسب قرار نگرفته با شند بطور معمول چهار عدد گل ميخStud    Anchors) )در ازاء هر آسانسور تحويل ميگردد.

ابزار راهنمايGuide   Fixings) )نشان داده شده در تصاوير I وII را ميتوان يا بوسيله گل ميخStud   Anchor  )و يا ابزار ثابت نگه دارنده در بتنConcrete   Inserts) )ثابت نگه داشت.اما ابزار راهنماGuide   Fixing) )نشان داده شده در تصويرIII را مي بايستي حتماً بوسيله گل ميخStud   Anchor )ثابت نگه داشت.

 

 

 

نصب Installation) )

ثا بت نگه داشتن و نصب ابزار نگه دارنده ريل راهنما Guide    Rail   Fixing) ) بر روي ديوار بر اساس خط تراز صورت مي گيرد. موقعيت خط ترازPlumb    line) ) بستگي به شيوه بنا كردن و نظام دادن ريلها دارد.تنظيم نهايي در حين نظام دادن ريلهاي راهنما صورت مي گيرد.

 

 

-در زماني كه فاصله بين ابزار ثابت نگه دارنده و ديوار خيلي كم مي باشد از واشرهاي فاصله دهندهSpacers) )استفاده نماييد.هما نند تصويرV .

 

-هنگاميكه ريلهاي راهنما در موقعيت درست قرار دارند طول اضافي پيچها مي بايستي كم و بيش به منظور هماهنگي با پشت ريل راهنما بريده شوند.(تصويرIV )

 

– ابزار راهنما براي ريلهاي راهنماي كا بينGuide   Fixing    For   Car  Guide   Rails

ابزار راهنما براي آسانسورهاي بزرگ نفربر كه با سرعت5/2 تا6 متر بر ثانيه حركت مي كنند استفاده ميشود.بدليل نوع ساختار اين ابزار ريلهاي راهنما را مي توان با دقت بسيار تنظيم نمود.ابزار راهنما از نوع لغزنده مي باشد.

 

-تنظيم ابزار راهنماAdjustments     of    Guide   Fixing)

 

پيچهاي صفحه ثابت نگهدارنده M30) )و ديگر پيچهاي ابزار ثابت نگهدارنده براي تنظيم جانبي يا افقي با دندانه هايي نزديك بهم ساخته شده اند.با هر چرخش آنها صفحه ثابت نگهدارنده Fixing  Plate) ) حدوداً 5/1 ميليمتر جابجا خواهد شد.

 

*فاصله طولي صفحه ثابت نگه دارندهFixing   plate) )در فاصله بين راهنماها Guide) ) تا40 -و+ ميليمتر قابل تنظيم است.(فاصله طول-به تصوير نگاه كنيد.)

 

*** ميزان تنظيم افقيLateral   adjustment) ) صفحه يا پليت نگه دارنده 15 -و+ ميليمتر مي باشد.

** ابزار راهنماGuide    Fixing) )بوسيله گوه هايي كه بين ابزار  Fixing) )و ديواره چاهك چاهك قرار مي گيرند صف بندي و نصب مي گردد.(گوه هاي را هنگام ارائه ابزار راهنما تحويل مي دهند.)

 

 

 

گيره ريلRail  Clip) )

1- پيچ  M16) )   H04     2443 گيرنده ريل

2-گيرنده ريل   H01         4165098

3- صفحه اصطكاك  H03   4165098

4-گوه 16513 (فقط16×82×125 T )

5-واشر گردD18

6-واشر فنريA16

7- مهره M16

 تدابير نهاييFinal   Measures)

پس از برپايي و نظام دادن ريلهاي راهنما تدابير زير را به مرحله اجراء بگذاريد:

– پيچ  M30را به فاصله تقريباً 5 ميليمتر از مهره (شماره 1 در تصوير )ببريد.

– تنظيم مهر ه ها( شماره 1 در تصوير) را بوسيله صفحه ايمنيSecuring    Plate) )(شماره 2 در تصوير)

قفل نماييد و لبه هاي صفحه اصطكاكFriction    Plate) )( شماره 3 در تصوير) را همانگونه كه در تصوير نشان داده شده است،خم كنيد.

– پيچ تنظيم ( شماره 4 در تصوير) را از كنار كابلهاي اتقك آ سانسور وريسمان گاورنر سرعت بالاOver) Speed    governor ) جدا نماييد.

ابزار ثابت نگه دارنده ريل راهنماي مضاعف Double   Guide   Rail  Fixing) )  

ابزار ثابت نگه دارنده مضاعف براي ريلهاي راهنماي اتاقك در ستون مابين Intermediate  Beam) ) دو آسانسور بكار ميرودH E  100- 160 B) )اين نوع ابزار عمدتاً براي آسانسور هاي نفر بر بكارميرود كه سرعتشان از5/2 متر تا6 متر بر ثانيه ميرسد.

به دليل نوع ساختار اينگونه ابزار ثابت نگهدارنده ريلهاي راهنما ،ريلهاي راهنما را ميتوان با دقت بسيار تنظيم نمود. اين نوع ابزار از نوع لغزنده مي باشد.

 

 

تنظيم و نصب ابزار نگهدارنده ريلهاي راهنما    

Adjustments  and  Installation  of  the   Guide  Rail    Fixing)  )

پيچهاي صفحه ثابت نگهدارنده   و پيچهايي كه براي تنظيم جانبي يا افقي بكار

 

گيره ريل ( Rail  Clip)

 

1- پيچ (M16) 04H  2443  گيره ريل

2- گيره ريل  01H  4165098

3- صفحه اصطكاك  03 H  4165098

4- گوه 16513  فقط 16*82*125 T )

5-  واشر گرد  18 D

6- واشر فنري  16 A

7- مهره  16 M

تدابير  نهايي  ( Final  Measures )

 

پس از برپايي وتكام دادن ريل هاي راهنما تدابير زير را به مرحله اجرا بگذاريد :

– پيچ 30M را به فاصله تقريبا” 5 ميليمتر از مهره ( شماره (1) در تصوير ) ببريد .

– تنظيم مهره ها ( شماره (1) در تصوير ) را بوسيله صفحه ايمني (Securing  Plate  ) ( شماره (2) در تصوير ) قفل نماييد و بعدهاي صفحه اصطكاك ( Friction Plate  ) ( شماره 3 در تصوير ) را همانگونه كه در تصوير نشان داده شده است ، خم كنيد .

– پيچ تنظيم ( شماره 4 در تصوير ) را از كنار كابلهاي اتاقك آسانسور و ريسمان گاورنر سرعت بالا ( Over Speed Governer ) جدا نماييد .

21-6-2   AM

ابزار ثابت نگهدارنده ريل راهنماي مضاعف  ( Double Guide Rail Fixing )

 

ابزار ثابت نگهدارنده مضاعف براي ريلهاي راهنماي اتاقك در ستون مابين ( Intermediate Beam ) آسانسور بكار ميرود (B 160- 100 H E ). اين نوع ابزار عمدتا” براي آسانسورهاي نفربر بكار ميرود كه سرعتشان از 5/2 متر تا 6 متر بر ثانيه ميرسد .

به دليل نوع ساختار اينگونه ابزار ثابت نگهدارنده ريلهاي راهنما ، ريل هاي راهنما را ميتوان با دقت بسيار تنظيم نمود . اين نوع ابزار از نوع لغزنده ميباشد .

تنظيم و نصب ابزار نگهدارنده ريلهاي راهنما ( Adjustments and Installation of the Guide Rail Fixing )

 

پيچهاي (30M ) صفحه ثابت نگهدارنده ( Fixing Plate Bolts ) و پيچهايي كه براي تنظيم جانبي يا افقي بكار رفته اند ، داراي دندانه هايي با فواصل كم مي باشند ، يك چرخش از اين پيچها برابر با تقزيبا” 5/1 ميليمتر حركت و يا جابجايي صفحه ثابت نگهدارنده مي باشد .

* ابعاد طولي صفحه ثابت نگهدارنده ( Fixing Plate ) در مسير فواصل بين راهنماها تا 40 + ميليمتر ميتواند كم و زياد و تنظيم شود .

** اين ابزار بوسيله ميخ پرچ به صفحه فلانج ستون ( Flangeof the Beam ) محكم شده اند .

*** اين ابزار بوسيله گيره هايي كه در هنگام تحويل وسايل ارائه شده اند به ستون متصل شده اند .

**** ميزان تنظيم جانبي صفحه ثابت نگهدارنده ( Fixing Plate ) 15 + ميليمتر مي باشد .

گيره هاي ريل  ( Rail Clips )

1- پيچ ( 16M )  04H  2443 گيره ريل

2- گيره ريل  01 H  4165098

3- صفحه اصطكاك  03H  4165098

4- گوه  16513 ( فقط 16*82*125T )

5- واشر گرد  18D

6- واشر  فنري 16A

7-  مهره  16M

تدابير نهايي  (  Final Measure )

پس از برپايي ونظام دادن ريلهاي راهنما تدابير زير را به مرحله اجرا بگذاريد .

– پيچ 30M را بفاصله تقريبا” 5 ميليمتر از مهره ( شماره 1 تصوير ) ببريد .

– پيچ تنظيم مهره ها ( شماره 1 در تصوير ) را بوسيله صفحه ايمني ( Securing Plate ) ( شماره 2 در تصوير ) قفل نماييد و بعدهاي صفحه اصطكاك ( Friction Plate ) ( شماره 3 در تصوير ) را همانگونه كه در تصوير نشان داده شده است خم نماييد .

– پيچ تنظيم ( شماره 4 در تصوير ) را از كنار كابهاي اتاقك آسانسور و ريسمان گاورنر سرعت بالا ( Over Speed Governer Rope ) جدا نماييد .

– سوراخهايي ( 8D ) در صفحه فلنج ستون ( Flange of the Beam ) ايجاد نماييد و تنظيم را بوسيله ميخ پرچ ايمن كنيد . ( شماره  5 در تصوير )

1- پيچ 933DIN   50*12M

2- مهره 934DIN   12M

3- واشر فنري   127DIN   12A

4- واشر گرد   14D

5- مهره نيمه   936DIN    12M

6- فنرهاي صفحه اي يا بشقابي (Dise Springs  ) 2093 DIN   3 و 16*5 و 31 A

* هنگاميكه وزنه معكوس تعادل بوسيله جعبه دنده ايمني ( Safety Gear ) تأمين و مجهز شده است ابزار راهنما ( Guide Fixing ) داراي صفحه پايه محكمتري مي باش .

** اتصالات پيچي گيره هاي ريل ( Serew Joint of Rail Clip )

1- مهره ( شماره 2 تصوير ) را تا زمانيكه فنرهاي بشقابي ( Dise Springs ) ( شماره 6 در تصوير ) كاملا” فشرده شده اند سفت نماييد .

2- مهره را باندازه يك چهارم يك چرخش باز كنيد ، سپس با مهره نصفه ( Half Nut ) ( شماره 5 در تصوير ) قفل نماييد .

*** براي نصب به ديواره چاهك آسانسور و گونه هاي مختلف آن به صفحه 2و3 مراجعه نماييد .

توجه !  هنگام اتصال به ديوار چاهك مطمئن شويد كه ستون ( Beam ) كاملا” به شكل افقي نظام داده شده و نصب گرديده براي انجام اينكار از تراز حبابدار استفاده نماييد . ( به تصوير نگاه كنيد )

21-6-2  AM

ابزار و آلات ريل راهنما  ( Guide Rail Fixing )

 

ابزار 144275 در دونوع وجوددارد ، نوع I و نوع II ، نوع اول (I) بوسيله يك پيچ (T) شكل بطور مستقيم در بتن بسته ميشود . نوع دوم (II) بوسيله پيچهاي ثابت نگهدارنده ايكه با جوش به آن وصل مي باشند مجهز گرديده . اين نوع هم بوسيله پيجهاي سركج ( Expander Bolt ) و يا پيچهاي سركج ( Tie Bolt ) محكم بديوار متصل ميگردند .

تحويل ابزار راهنما از نوع اول (I) هميشه همراه چهار قسمت از ابزار راهنما نوع دوم (II) مي باشد . زيرا امكان دارد كه يك يا چند قطعه كه در بتون كار گذاشته شده اند يا در زير بتن ناپديد شده و يا در جاي مناسب قرار نگرفته باشند .

براكتهاي ثابت نگهدارنده ( Fixing Bracket )

اندازه براكتها مختلف ميباشد . اندازه آنها از 40 ميليمتر تا 240 ميليمتر تغيير ميكند . اينكه كدام نوع از براكتها را براي انجام كار بايد انتخاب نمود بستگي به فاصله ريل راهنما و ديوار چاهك آسانسور دارد .

ابزار ( Tools )

از آچار 30 ميليمتر براي سفت كردن مهره هاي براكتهاي ثابت نگهدارنده استفاده نماييد .

 

 

نصب و تنظيم  ( Installation  and   Adjustment )

– براساس نقطه مركزي براكت و خط تراز ( شاقول ) كه بعدا” براي نظام دادن و صف آرايي ريلهاي راهنما استفاده ميشود ابزار ثابت نگهدارنده راهنما (Guide Fixing  ) را بطور تقريبي  نصب و نظام دهيد .

– ابزار ثابت نگهدارنده راهنما ( Guide Fixing  ) را به ديوار و ابزاريكه در بتن كار گذلشته شده است محكم ببنديد . تنظيم و سفت بتن نهايي براكت ثابت نگهدارنده در هنگام نظام دادن و صف آرايي ريلهاي راهنما انجام خواهدشد .

واشرهاي تنظيم كننده   ( Adjustment Washers )

اگر براكت ثابت نگهدارنده ( Fixing Bracket ) به گونه اي به ديواره چاهك آسانسور قرار ميگيرد كه ديگگر براي بسته شدن دو و يا يك مهره جايي باقي نمي ماند ، از واشرهاي تنظيم كننده استفاده كنيد .

واشرها كه شامل 4 قطعه با ضخامت 5 ميليمتر و 10 قطعه با ضخامت 1 ميليمتر ميباشند در بسته هاي پلاستيكي با كد Gol 51731 تحويل ميگردند . هر بسته پلاستيكي براي يك ابزار ثابت نگهدارنده راهنما ( Guide Fixing ) ميباشد.

گيره ريل   ( Rail Clip )

گيره را وصل نماييذ و آنرا تا حديكه ريلهاي راهنما را در طول اتصال در جاي خود نگهدارد محكم كنيد . سفت كردن نهايي آنها در زمان نظام دادن وصف آرايي ريلهاي راهنما صورت خواهد گرفت .

1- گيره ريل

2- پيچ 40*16M

3- واشر  18D

4- واشر5و16M

5- مهره 16M

بريدن پيچ ها   ( Cutting off the Bolts )

 

بعد از اينكه نصب و نظام بندي كامل شد ، پيچهاي براكت را كه پشت ريل راهنما ( Guide Rail ) قراردارند، ببريد . ( به محل پيكان نگاه كنيد )

 

 

محتوي :   ( Contents )                                                                                                       صفحه

1-      X   X    آماده سازي كلي                                                                                               3

2-           X    آماده سازي براي مراحل نصب مرسوم و رايج ( Conventional )                                      4

3-                  راهنمايي در مورد چگونگي نصب براكتها                                                                  5

1-3      X                            آماده سازي براي نصب به شيوه Pu  و يا  Ps                                         5

2-3       X          X             راهنمايي در مورد لوازم ثابت نگهدارنده با رولپلاك                                     6

3-3       X           X             راهنمايي درمورد لوازم ثابت نگهدارنده يا “T” شكل ( پيچ نيمه )                     8

4-3        X          X              راهنمايي درمورد لوازم ثابت نگهدارنده ستون تقسيم كننده                         10

5-3        X           X              مشخص كردن عمق براكت                                                               13

6-3        X            X              راهنمايي هاي پاياني براي بخش 3                                                     13

4-                                       راهنمايي جهت حل با جرثقيل و وصل نهايي ريلهاي راهنما و براكتها             14

1-4        X                           مراحل حمل با جرثقيل                                                                   14

2-4        X                           مراحل نهايي اتصالات                                                                     16

5-                                       راهنمايي در مورد ثابت نگهداشتن خط ريلهاي راهنما و مونتاژ براكتها            17

1-5         X                          راهنمايي درمورد لوازم ثابت نگهدارنده با رولپلاك                                   17

2-5        X                           راهنمايي درمورد لوازم ثابت نگهدارنده با پيچ “T” شكل ( پيچ نيمه )             18

3-5         X                          راهنمايي درمورد لوازم ثابت نگهدارنده ستون تقسيم كننده                         19

خطوطي كه با علامت X در رديف دوم مشخص شده اند ، بخشهاي مربوط به شيوه نصب Vok ميباشند .

خطوطي كه با علامت X در رديف اول مشخص شده اند ، بخشهاي مربوط به شيوه رايج و مرسوم نصب مي باشند .

29-6-2  AM

 

 

2- آماده سازي مراحل نصب مرسوم و رايج

– ريلهاي راهنما و براكتهاي راهنما را براساس موقعيت قرارگيري آنها برروي كف هر طبقه بگذاريد تا عمل نصب راحتتر انجام گيرد .

– موقعيت عمودي هركدام از براكتها را براساس نقشه ها مشخص نماييد .

– براي بررسي جزئيات شيوه هاي مختلف ثابت نگهداشتن و نصب به نشاني هاي زيرين مراجعه كنيد :

رولپلاك ( Expander Bolt )        بخش   2-3

شماي مقطع   C  ( نيمه )           بخش   3-3

ستون تقسيم كننده                   بخش   4-3

 

 

3- راهنمايي درمورد چگونگي نصب براكتها

1-3 – آماده سازي جهت نصب به شيوه Pu  يا  Ps  ( شيوه Vok )

( در مورد نصب به شيو ه PT ، توضيحات و راهنماييها تا صفحه 11 مربوط به نصب براكتها مورد نياز براي پشتيباني ته وزنه معكوس تعادل و ريلهاي راهنماي اتاقك ميباشد ) .

– داربستي كه براي چارچوب بندي ( Steel Work ) چرخ و يا پولي بالا ايجاد شده است ، ميبايست در جاي خود باقي بماند .

2-3 راهنمايي درمورد لوازم ثابت نگهدارنده با رولپلاك

A – از خط تراز ( شاقول ) ريل راهنماي اتاقك براي تراز كردن براكت استفاده نماييد . ( شماره 1 در تصوير ) ، براكت را برروي ديوار جايگير كنيد .

B – جاي پيچ هارا برروي ديوار علامتگذاري كنيد و سپس براكت را برداريد .

C – جاي پيچها را با مته سوراخ نماييد . به تابلو زيرين براي قطر و عمق مته كاري مراجعه نماييد .

در صورتيكه آهنكاري برروي ديوار مانع از مته كاري و ايجاد سوراخ در جاهاي مناسب تعيين شده نمود ، ديگرجاهاي مناسب را كه در تصوير با شماره 2 نشان داده شده است استفاده نماييد .

 

 

D – براكت را برروي ديوار قراردهيد و سپس رولپلاكها را نصب نماييد .

E – با مراجعه به نقشه ها فاصله  X  را مشخص نماييد. ( تحمل پذيري ساختمان  + (براكت عمق) L1 = X فاصله )

F – همه اتصالات را محكم كنيد .

– براي چگونگي مراحل نصب به شيوه مرسوم و رايج به بخش  1-6-3  مراجعه كنيد .

– براي چگونگي مراحل نصب به شيوه  Vok  به بخش 2-6-3 مراجعه كنيد .

2-4-3 – لوازم گيره

B – با استفاده از خط تراز ريل راهنماي كابين ( شماره 1 در تصوير) براكت را نظام دهيد .

C – گيره هاي ثابت نگهدارنده را نصب نماييد و سپس اتصالات را محكم كنيد .

D – سوراخهايي جهت ميخ پرچ تعبيه نماييد و ميخ پرچها را پس از آنكه بررسي نهايي نموديد كه براكت در جاي صحيح خود قراردارد آنها را پرچ كنيد . ( براي دستيابي به اندازه سوراخهاي پرچ به تابلو زير مراجعه كنيد ) .

 

 

 

به بخش 5-3 مراجعه كنيد .

5-3  تنظيم عمق براكت  ( Setting Bracket Depth )

– با مراجعه به نقشه ها فاصله X را تنظيم نماييد . ( ميزان تحمل ساختمان 1+ (عمق براكت )  L1 = فاصله X )

– همه اتصالات را محكم كنيد .

– براي مراحل نصب مرسوم و معمول ، به بخش  1-6-3

– براي نصب به شيوه Vok  به بخش 2-6-3

6-3 راهنماييهاي نهايي براي بخش 3

1-6-3 – مراحل نصب مرسوم و معمول  ( Normal Installation Procenure )

– مراحل را براي تمامي براكتهاي مجموعه وزنه معكوس تعادل تكراركنيد .

– ريل هاي راهنمارا براساس محل عملياتشان نصب كنيد .

2-6-3- مراحل نصب به شيوه  Vok ( Vok – Method Installation Procedure )

– براي نصب براكتهاي موردنياز كه براي تقويت و پشتيباني انتهاي كابين و ريلهاي راهنماي Cwt ميباشند همه مراحل را تكرا كنيد .

– با پيروي كردن از استانداردهاي مراحل شيوه نصب Vok :

– كابين زيرين و ريلهاي راهنماي وزنه معكوس تعادل را نصب كنيد و سپس كابين را وصل نماييد .

– بالا بردن ريل هاي راهنما توسط جرثقيل و وصل آنها را شروع كنيد .

– در زمان بالابردن توسط جرثقيل و اتصال ريلها، با استفاده از گيره براكتها را به آنها ثابت نماييد .

– جايگاه و موقعيت براكتها برروي خط ريلهاي راهنماي كابين را ميتوان از روي نقشه ها تعيين و مشخص نمود .

– به بالا بردن ريل ها توسط جرثقيل و اتصال آنها با يكديگر ادامه دهيد تا خط ريل راهنماي كابين كامل شود .

2-4 مراحل نهايي ارتباطات ( Final Connection Procedure )

– ريل راهنما را به پايين ترين راهنماي ثابت شده نصب نماييد .

1-2-4 براي نصب به شيوه  PT  ميبايست انتهاي بالاترين خط ريل راهنما را به صفحه هاي ايمن كننده ( شماره 1 درتصوير ) ثابت نماييد .

2-2-4 براي نصب به شيوه هاي Pu و Ps ميبايست انتهاي بالاترين خط ريل راهنما را به بالاترين براكت ثابت نماييد .

– ريل هاي راهنماي  Cwt  را با جرثقيل بالا ببريد و سپس آنها را بهم وصل نماييد .

( مراقب تداخل بين صفحه هاي مهاركننده ( Fish Plates ) و براكتها ( Brackets ) باشيد ) .

– از سقف اتاقك آسانسور به عنوان سكوي عملياتي ( پلت فورم ) استفاده نماييد و شروع به نصب و ثابت نگهداشتن پايين ترين براكت آزاد كنيد ، يعني براكتي كه نه به ديواره و نه به ستون تقسيم كننده متصل است .

5- راهنمايي و دستورالعمل براي ثابت نگهداشتن خط ريل راهنما و مونتاژ براكتها ( شيوه Vok )

1-5 راهنمايي در مورد لوازم ثابت نگهدارنده با رولپلاك ( Instraction For Expander Bolt Fixings )

A  – درست بودن موقعيت و قرارگيري عمودي براكت را باز بيني نماييد .

B – صفحه ثابت نگهدارنده براكت را ( شماره 1 در تصوير ) برروي ديوار قراردهيد .(تحمل ساختمان +(عمق براكت) L1 = فاصله X )

C – با استفاده از گيره ريلهاي راهنماي  Cwt  را ره براكتها متصل نماييد .

D – سوراخهايي براساس تابلوي موجود در بخش 2-3 كه در آن اندازه و عمق سوراخها را تعيين نموده ، تعبيه كنيد . اگر چهارچوب فلزي در ديوار اجازه تعبيه سوراخ استاندارد را نميدهد ، ميتوان از شكافهاي ديگر كه قبلا” درنظر گرفته شده است استفاده شود ( شماره 2 در تصوير ) .

E – رولپلاكها را نصب نماييد .

2- 5 راهنمايي درمورد پيچهاي ثابت نگهدارنده T شكل نيمه ( Instructions For T-Bolt (Halfen) Fixings )

A – پيچهاي “T” شكل را در شماي مقطع “C” نصب نماييد .

B – درست قرارگيري براكت را در حالت عمودي بازبيني كنيد .

C – صفحه ثابت نگهدارنده ( شماره 1 در تصوير ) براكت را برروي ديوار قراردهيد .

( ميزان تحمل ساختمان + ( عمق براكت )  L1 = فاصله X )

واشرها و مهره ها را وصل نماييد .

D – بوسيله گيره ريلهاي راهنماي وزنه معكوس تعادل را به براكتها متصل نماييد .

3-5  راهنمايي  و دستورالعمل در مورد لوازم ثابت نگهدارنده ستون تقسيم كننده ( Instruction For Divider Beam Fixings )

1-3-5- جايگيركردن لوازم براكت :

A  – لوازم ثابت نگهدارنده براكت را بطور آزاد به ستون ( Beam ) متصل نماييد ( شماره 1 تصوير ) .

B – درست بودن وضعيت قرارگيري براكت را در حالت عمودي بررسي نماييد .

C – پيچهاي ( Bolts ) ارتباطي را جايگير كنيد و اتصالات را محكم ببنديد . ( تحمل ساختمان + (عمق براكت) L1 = فاصله X )

D – بوسيله گيره ريلهاي راهنماي وزنه معكوس تعادل را به براكت متصل نماييد .

2-3-5 جايگير كردن لوازم ثابت نگهدارنده گيره ( Fitting All Clip Fixings )

E – گيره و لوازم ثابت نگهدارنده آنرا وصل نماييد .

F – بعد از اينكه بررسي نموديد و از وضعيت قرارگيري صحيح براكت مطمئن شديد ، سوراخهايي براي ميخ پرچ تعبيه نماييد و پرچهارا جايگير كنيد . ( براي اندازه سوراخها به جدول آن در بخش 2-4-3 مراجعه كنيد ) .

3-3-5 جايگير كردن گيره و لوازم مته كاري شده ( Fitting Clip and Drilled Fixings )

E  – براي پيچهاي ثابت نگهدارنده سوراخهايي تعبيه كنيد ( به جدول در بخش 3-4-3 براي اندازه گيري سوراخها مراجعه كنيد ) .

F – پيچهاي ثابت نگهدارنده را جايگير نماييد .

روند و مراحل نصب را براي براكتهاي بالايي مجددا” تكراركنيد .

 

 

مقدمه :

محدودكننده حركت ريل راهنما در ارتباط با ابزار گيره لغزنده نصب ريلهاي راهنما مورد استفاده قرارميگيرد .

از بكارگيري اين وسيله محدودكردن حركت ريلهاي راهنما درصورت بكار افتادن دنده ايمني ميباشد . ميزان لغزش كابين نمي بايست طولاني باشد و در هر دوطرف اين ميزان لغزش مي بايستي يكسان باشد تا از انحراف كابين جلوگيري شود . با اينحال ميبايستي ريلها را اجازه داد تا بتوانند درهنگام نشست ساختمان كه به مرورزمان صورت ميگيرد حركت نمايد .

محدودكننده حركت ( Mpvement Limiter ) قابل تنظيم ميباشد و ميتواند اين نياز را برآورده نمايد .

اگر ريلي مستقيما” برروي ته چاهك آسانسور قرارگيرد در اثر نشست ساختمان قوس خواهد خورد .

نصب ( Installation )

پيچ هاي محدودكننده ريلهاي راهنما را بپيچانيد ( شماره 1 در تصوير ) تا آنكه سرپيچها هم سطح با بالاي لبه صفحه فلزي حمايت كننده ( Support Plate ) شوند . ( شماره 3 در تصوير ) .

– محدودكننده حركت را به ريلهاي راهنما ببنديد و پيچهاي قفل كننده آن را محكم سفت نماييد . ( شماره 4 در تصوير ) .

– ريلهاي راهنما را نصب كنيد و آنها را به كمك پيچهاي تنظيم كه برروي صفحه تحتاني قراردارند نظام دهيد و تنظيم كنيد . ( شماره 5 در تصوير )

صفحه فلزي تحتاني را به كمك رولپلاك 10M به ته چاهك آسانسور ببنديد و آنرا ايمن سازيد .

– پيچهاي تنظيم را تا جايي به طرف داخل بپيچانيد كه فاصله اي درحدود 4-3 ميليمتر بين پيچهاي تنظيم ( شماره 1 در تصوير ) و صفحه تحتاني ( Bottom  Plate ) ( شماره 5 در تصوير ) در هر آزمايش دنده ايمني ( Safety Gear ) اطمينان حاصل نماييد .

– پس از آزمايش دنده ايمني ( Safety Gear ) آخرين تنظيم پيچ ها ( شماره 1 در تصوير ) را انجام دهيد و آنها را به فاصله 8 ميليمتري بالاتر از صفحه تحتاني قراردهيد ( شماره 5 در تصوير ) ، براي انجام اين كار از ابزار اندازه گيري ( شماره 6 در تصوير ) كه ميبايستي در كنار حمايت كننده ريل راهنما داشته باشد استفاده نماييد .

توجه كنيد !

هردوپيچ تنظيم را همزمان اندازه گيري نماييد . ضروري است كه همه پيچهاي تنظيم را به يك اندازه تنظيم كنيد .

– پيچهاي قفل كننده را محكم كنيد . ( شماره 2 در تصوير )

به خاطر بسپاريذ كه بعد از تنظيم ابزار اندازه گيري را از زير پيچهاي تنظيم برداريد.